Miljø og bærekraft

Bygg og anleggsbransjen står i dag for ca. 30% av klimagassutslippene i Norge. I henhold til Norges forpliktelser i Paris avtalen skal utslippene kuttes med 50-55% innen 2030 sammenlignet med 1990. Skal vi oppnå dette må alle bidra med sitt, ref. FN’s bærekraftsmål nr. 17.

Vi har kartlagt våre aktiviteter og sett disse opp mot FN’s bærekraftsmål og hva vi kan bidra med for å forbedre oss selv. Som en del av vår sertifisering innen ISO 140001, setter vi oss stadig nye mål og evaluerer disse jevnlig.

 • ISO 14001 sertifisering

  Vi er sertifisert iht. ISO 14001 Miljøledelse og setter oss stadig nye mål for å redusere vår påvirkning på ytre miljø.

 • Bærekraft

  Vi jobber aktivt for å redusere våre klimagassutslipp, og tar stadig i bruk mer bærekraftige løsninger. Som eksempler kan vi nevne elektriske maskiner, solcellepaneler og energibrønner på vår hovedlokasjon, gjenvinning av masser etc.

 • Åpenhetsloven

  TT Anlegg foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns og arbeidsforhold i vår verdikjede. Dette for å avdekke om det er grunnlag for oss til å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter. Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene eller vårt etiske regelverk, og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.

  Redgjørelse åpenhetsloven